Page 12 - 水泥科技2021-4
P. 12

一种同时回收金属的水泥熟料用转炉钢渣(LD slags)的生产工艺
                  表 3 转炉钢渣原始状态和改性后的化学成分 X 光分析
                      (XRF 分析)(氧化物质量百分比)
                      Original LD slag     Clinker from LD slag
                .
                      原始转炉钢渣            转炉渣熟料
               Si0 2       13.9            19.6
               ai 20 3      1.7             2.7

               Fe 20 3      28.8             2.7
               CaO        42.7            62,3

               MgO        3.3             3.4
               MnO        5.2             3.9

               p 2o 5       1.1             1.1
              CaO (ree)      4.2             2.1

                LS        70.1            104.3
               SM         0.5             3.6

               TM         0.1             1.0

         从热处理渣与未处理钢渣中 Fe 0 含量的比较中可以清楚地看出金属铁的成
                            2 3
      功分离。这一分离将熔融物的氧化钙指标从 70.1 提高到 104.3,这为材料的成功


      熟料化提供了先决条件。

         转炉钢渣的还原、金属铁的分离和随后的冷却导致了类似于熟料的相组成(图


      8)。原转炉钢渣中含有铁的非活性相,如黑钙铁矿、方铁矿和磁铁矿,要么完全

      消失,要么被抑制;而硅酸盐水泥熟料中常见的主要熟料相硅酸三钙(C S)成分
                                                  3
      质量百分比高达 70%。                        图 8 改性前后转炉渣相组成                                                         10                                      2021.No.4
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 

 

 

 

 

XML 地图 | Sitemap 地图